پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ - ۰۰:۲۷

حقوق اقربا از جیب مردم جنوب شهر

آیا صحیح است که اعضای شورا، شهردار ، معاونین و مدیران شهری به فراخور قدرت و نفوذشان تمام اقربای نسبی و سببی و اعضای ستاد های انتخاباتی شان را به استخدام شهرداری درآورند و حقوق شان را از جیب مردم بیچاره ای که چند بیکار در خانه دارند پرداخت شود.