پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ - ۱۹:۲۰

مردم صالح ترین افراد برای اداره امورات خودشان

شفافیت و صداقت با مردم می تواند زمینه های جلب اعتماد دوباره آنان رارفراهم نماید. مردم نامحرم نیستند، باید از همه فرایندها و اتفاقات مطلع باشند . اگر کارمان بر اساس اصول انجام شده چه اشکال داده که همه از آن مطلع شوند.